Adócsökkentéssel erősít Pécs

Ráadásul még a Jobbik és az ÖPE is megszavazta ezeket a csütörtöki Közgyűlésen, az MSZP viszont még többet akar. Sokan jól járnak, különösen a háziorvosok, a hadigondozottak és azok, akik tanyán élnek.

Ha valakit bővebben és alaposabban érdekelnek a részletek, az ide kattintva olvashatja ezeket, ha ennél is jobban, akkor ide klikkoljon, mi most csak a lényeget szedtük össze.

hirdetés

Építményadó (popukárisabban ingatlandó)

Magánszemély tulajdonában lévő üzleti célt szolgáló építmény után – amennyiben annak hasznos alapterülete a 25 m2-t nem haladja meg – feltéve, hogy az építményben a tényleges üzleti tevékenységet a tulaj- donos saját maga gyakorolja az adó évi mértéke 500,-Ft/m2.

A tényleges használati mód alapján a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával kötött szerződés szerint az adóévben legalább 3 fő szakmunkástanulót termelési tevékenységet végző gyakorlati képző- helyként foglalkoztató adóalany esetén a termelési célra szolgáló, képzőhelyként működő építmény hasznos alapterületének 30%-áig ter- jedő épületrész után az adó mértéke 200,-Ft/m2.

Azon nem lakás céljára szolgáló építmény vonatkozásában, amelyre az adóhatóság a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiak- ban: Htv.) 13/A. §-a szerinti műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességet állapított meg, az adómentesség lejártát követő 5 adóéven keresztül az adóalap után 400 Ft/m2.

Azon építmény után, amelyben legalább 25 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása történik az adó mértéke 500,- Ft /m2.

Lakás elhelyezésére szolgáló telken lévő – üzleti célt nem szolgáló – egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény után:

1-25 m2 adóalap esetén 0,- Ft/m2

25,01 m2 adóalaptól 100,- Ft/m2

A számított építményadóból 75%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, aki a tulajdonában lévő, vagy vagyoni értékű jogával terhelt, az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett ingatlanán elhelyezkedő építményét életvitelszerűen lakásként használja. A kedvezmény kizárólag akkor vehető igénybe, ha az adózó lakóingatlannal nem rendelkezik.

Mentes az adó alól a hadigondozott személy.

Iparűzési adó

90%-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalko- zót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot.

hirdetés

HOZZÁSZÓLÁSOK

Facebook

Twitter