Bebukott a kutyacsempész

kutya

Hamis ál­lat­út­le­ve­lek­kel pró­bált meg Olaszországba csem­pész­ni tíz kö­lyök­ku­tyát egy ba­ra­nyai fér­fi, akit a za­lai rend­őrök ál­lí­tot­tak meg az M70-es au­tó­úton – kö­zöl­te szer­dán a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a rend­őr­ség hon­lap­ján.

A sze­mély­au­tó­ját ve­ze­tő 41 éves fér­fit hét­fő haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg el­len­őr­zés­re, és a ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban és a hát­só ülé­sén tíz kü­lön­bö­ző faj­tá­jú kö­lyök­ku­tyát ta­lál­tak. Az ebek pa­pír­jai azon­ban ha­mi­sak vol­tak, va­la­mennyit hi­ba­ja­ví­tó fes­ték­kel és tol­lal ír­ták át.

hirdetés

A so­főr azt mond­ta a nyo­mo­zók­nak, hogy a köly­kö­ket a pé­csi vá­sár­ban vet­te és Olaszországba sze­ret­te vol­na vin­ni. Azt ál­lí­tot­ta, nem tud­ta, hogy a pa­pí­rok ha­mi­sak.

A rend­őr­ség több­rend­be­li köz­ok­irat-ha­mi­sí­tás mi­att in­dí­tott el­já­rást a 41 éves ber­kes­di fér­fi el­len. A kö­lyök­ku­tyá­kat le­fog­lal­ták és a nagy­ka­ni­zsai ál­lat­men­hely­re vit­ték.

(MTI)

hirdetés

HOZZÁSZÓLÁSOK

Facebook

Twitter